You are here: หมวดหนังสือน่าสนใจ บริหารและการจัดการ การคลัง การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.


การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
View Full-Size Image


การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์

Price per Unit (book): 150.00 Baht
135.00 Baht

Ask a question about this product

ชื่อเรื่อง      การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
ผู้แต่ง        ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ราคา         150 บาท
จำนวน         164 หน้า
ขนาด          18.5*25.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก        315 กรัม
ISBN         9789742800321
BARCODE    9789742800321
สำนักพิมพ์    ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
หมวด        การบริหารอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย    นักศึกษา, ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์, ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหา
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 และหลักสูตรปริญญาตรีประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์  โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถคำนวนต้นทุนตามกิจกรรมได้ ทำงานและตระหนักถึงความสำคัญของต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งครอบคลุมบทเรียน 8 บทเรียน ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในระดับเทคนิคให้มีความรู้ ความชำนาญได้รับประสบการณ์ในสาขาอาชีพสามารถประยุกต์ใช้งานได้You may also be interested in this/these product(s)

175.00 Baht
157.50 Baht

175.00 Baht
157.50 Baht


Last Updated: Friday, 22 May 2015 10:00